Onderzoeksprofiel

Creating010Ons onderzoeksprofiel bestaat naast deze vier hoofdthema’s ook uit zes kernwaarden. In deze kernwaarden zijn de bovengenoemde hoofdthema’s geïntegreerd. Zij omvatten gezamenlijk zowel alle werkzaamheden als het ideeëngoed van het kenniscentrum, en weerspiegelen de praktijkgerichtheid van het HBO-onderzoek als ook de mentaliteit van de stad Rotterdam:

Onderzoeken

Onderzoeken is in essentie het vergroten van de kennis over een onderwerp, door moeite te doen om te leren hoe iets in elkaar zit en daarmee feiten en/of principes te ontdekken. Binnen het kenniscentrum zijn we niet alleen gericht op het vergaren van kennis, maar ook en vooral op de praktische toepasbaarheid van deze kennis.

Verbinden

Verbinden zien wij als het in contact brengen van personen en partijen en het bewerkstelligen van samenwerking. Verbinden hangt voor ons nauw samen met valorisatie. Valorisatie is het toegankelijk maken van (wetenschappelijke) kennis en techniek voor derden, zodat deze nieuwe combinaties van kennis kunnen leiden tot innovatieve oplossingen waarmee het maatschappelijk nut gediend wordt.

Co-creëren

Co-creëren is voor het kenniscentrum meer dan een methode, het is een overtuiging. Co-creatie zien wij niet alleen als het met derden in gelijkwaardigheid samenwer- ken aan nieuwe producten of diensten, maar ook als een dynamisch proces van samenwerking, dat tot een uitkomst leidt die enigszins onvoorspelbaar is, maar ook kwalitatief hoogstaand en zeer op de doelgroep toegesneden.

Ontwikkelen

Ontwikkelen zien wij concreet als het ontwerpen van methodes, werkvormen en toepassingen op basis van ideeën en kennis (de producten van onderzoek) en behoefte (mogelijkheid tot valorisatie). Ontwikkelen is sterk gericht op zowel het onderwijs als samenwerking met derden.

Innoveren

Innoveren zien wij als het vernieuwings- proces van een technologie, product of (productie)proces door de toepassing van een nieuw idee en/of een nieuwe techniek in een nieuwe context. Innoveren is dus gericht op de praktijk en houdt verband met de valorisatie van het praktijkgerichte onderzoek.

(Kennis) delen

Kennisoverdracht zien wij als het delen van zowel theoretische als praktische kennis. Kennis wordt opgevat als een bekwaam- heid, een vermogen waarin weten en toepassing zijn geïntegreerd, en die iemand in staat stelt om informatie om te zetten in kwalitatief goede beslissingen.

 

Onderwijs en professionalisering

De functie van Creating 010 voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam (met name de twee onderwijsinstituten Willem de Kooning Academie en het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie) is die van een denktank waarin docenten en studenten als onderzoekers bij het onder- zoek betrokken zijn. De resultaten hiervan worden vervolgens naar het onderwijs teruggekoppeld. Creating 010 geeft inhoudelijke impulsen voor de curriculumvernieuwingen die in de instituten WdKA en CMI duidelijk zichtbaar zijn.

Het kenniscentrum heeft twee hoofddoelen bij de vernieuwing van onderwijscurricula:

• Nieuwe ontwikkelingen en opkomende technologieën en werkvormen in de creatieve industrie verbinden met ICT-, media-, en kunstvakonderwijs, niet slechts als didactische hulpmiddelen, maar als opleiding voor de beroepspraktijk.

• Het integreren van de interdisciplinaire thema’s en methoden van Creating 010 in de curricula van het ICT-, media- en kunstvakonderwijs.

Honoursstudenten worden individueel begeleid. Het doel is om niet slechts kennis aan de student mee te geven, maar de student aan het onderzoek zelf actief te laten meewer- ken en oplossingen te laten formuleren. De student levert zelf (ook) input en inspiratie voor het onderzoek en co-creëert mee.

Daarnaast wordt zorg gedragen voor de professionalisering van docenten. Conform de bedoeling van kenniscentra worden excellente docenten bij het kenniscentrum gedetacheerd om onderzoeksprojecten op te zetten die vanuit het kenniscentrum worden ondersteund.